Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

nazwa

Text Size
środa 20 marzec 2019

Oleśnica, dnia 10.08.2018 r.

OFERTA SPRZEDAŻY

używanego zestawu mammograficznego

LORAD M - IV

Informacja o przedmiocie sprzedaży:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy z siedzibą przy ul. M. Reja 10, 56-400 Oleśnica, sprzeda używaną od 2011 roku aparaturę mammograficzną, to jest:

1) analogowy aparat mammograficzny f. amerykańskiej HOLOGIC inc:  LORAD model

    M- IV, rok prod. 2011, nr fabr. 194051113827, nr lampy RTG M-113R nr 95742-P1,  (szczegółowa specyfikacja techniczna w załączeniu);

2) wyposażenie pracowni mammograficznej, a mianowicie:

a) komplet płytek uciskowych o zmiennym profilu docisku,

b) zestaw akcesoriów do zdjęć celowanych i powiększonych,

c) osłona twarzy pacjentki,

d) pedały nożne z dużymi przyciskami,

e) kamera identyfikacyjna ID zintegrowana z konsolą,

f) konsola technika,

g) znaczniki mammograficzne,

h) system identyfikacyjny pozwalający zaznaczenie na błonie RTG dane pacjenta, technika i dane parametrowe ekspozycji,

  i) kratki przeciwrozproszeniowe,

  j) negatoskop dedykowany do mammografii,

k) wywoływarka do zdjęć mammograficznych (oraz utylizator),

l) kasety po 4 kpl (wymiary 18 x 24 cm i 24 x 30 cm),

m) folia wzmacniająca do kaset,

n) zestaw do podstawowych testów kontroli jakości w mammografii analogowej (sensytometr densytometr, fantom, płytka fantomowa z PMMA, lupa, termometr, miernik kompresji).

Eksploatacja ww. aparatury mammograficznej planowana jest do dnia 10 września 2018 roku (data ta może ulec niewielkiemu przesunięciu).

Zestaw aparatury mammograficznej można obejrzeć i zapoznać się ze stanem technicznym oraz z dokumentacją (w tym z protokołami z testów specjalistycznych i protokoły z kontroli jakości badań mammograficznych realizowanych w ramach „Koordynacji i monitorowania jakości profilaktyki raka piersi” wykonaj przez Centralny Ośrodek Koordynujący – Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie, 02-034 Warszawa, u. Wawelska158) w siedzibie SZPZOZ w Oleśnicy przy ul. M. Reja 10 w Oleśnicy lub w pracowni mammograficznej Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 1 przy    ul. Ludwikowskiej 10 w Oleśnicy, codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00, po uprzednim telefonicznym lub e - mailowym zgłoszeniu (e – mail. , tel. 71 798 28 03).

3.   Kryteria oceny ofert: Jedynym kryterium jest cena: 100 pkt.

     Cena najwyższa, uzyska najwięcej punktów.

     Zakupu dokona ten podmiot lub osoba, która zaoferuje najwyższą cenę.

4. Termin składania ofert:

   Termin składania ofert upływa w dniu 10.08.2018 r., do godz. 12.00.

    Podmioty lub osoby chcące dokonać zakupu winny złożyć (przesłać) ofertę na adres:

   Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica,

    ul. M. Reja 10, na druku wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

5. Termin podpisania umowy:

   Umowa , której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia zostanie podpisania

   w terminie do dnia 20.08.2018 roku.

   

6. Informacja dodatkowa!

Demontaż aparatury mammograficznej odbywa się na koszt podmiotu (Wykonawcy) wybranego do dostawy i uruchomienia nowego aparatu mammograficznego na podstawie umowy zawartej  w dniu 3 lipca 2018 roku.

W ciemni mammograficznej zainstalowany jest utylizator (automatyczny elektrolizer ARGEFIX 600), który nie jest naszą własnością, lecz jest eksploatowany na podstawie umowy z dnia 02.11.2011 roku, zawartej z f. AGH Przetwórstwo Odpadów Fotochemicznych, 58-800 Lubań, ul. Armii Krajowej 30. Użytkowanie utylizatora jest bezpłatne. Kupujący musi zawrzeć umowę               z właścicielem tego urządzenia.

                                                                                                ………………………..                                             

Załącznik nr 1

                                                                                                                               do ogłoszenia z dnia 10.08.2018 r.

                                                                                                                                                                                                      ……………………………                                                                                                         

  (miejscowość, data)

…………………….

(pieczęć firmowa kupującego)

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów

Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy

56-400 Oleśnica

ul. M. Reja 10

FORMULARZ  OFERTOWY

2.       Nazwa i adres Kupującego: ………………………………………………………………….. .

   1) NIP: ………………………….. ,

   2) REGON: …………………….. ,

   3) fax: …………………………… ,

   4) e – mail: ………………………. ,

   5) telefon: ……………………….. .

2. Przedmiot oferty:

Odpowiadając na ogłoszenie o sprzedaży zestawu mammograficznego LORAD M-IV, rok prod. 2011, eksploatowanego w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej nr 1, przy ul. Ludwikowskiej 10 w Oleśnicy, przekładamy

następującą ofertę kupna:

………………………………                      ………………………………………………….

               (miejscowość i data)                                                (podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania kupującego)

Załącznik nr 2

do ogłoszenia z dnia 10.08.2018 r.

UMOWA SPRZEDAŻY NR 2/2018

Zawarta w dniu ……..2018 r. w Oleśnicy, pomiędzy Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy, z siedzibą : 56-400 Oleśnica, ul. M. Reja 10, reprezentowanym przez:

1)      Dyrektora               - Stanisława Ptaka,

2)      Główną Księgową - Elżbietę Pruszczyńską,

zwanym dalej Sprzedającym, z jednej strony,

a

……………………………………………………, reprezentowanym przez: ………………….,

zwaną dalej Kupującym, z drugiej strony, o następującej  treści:

§ 1

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa:

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..                                             

§ 2

1.       Oferta z dnia ………….2018 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2.       Cena sprzedaży wymienionej w  § 1 używanej aparatury medycznej, zgodnie ze złożoną ofertą, wynosi: …………. Zł brutto (słownie: ……………………….e złotych)

3.       Na zakupioną aparaturę medyczną, Sprzedający wystawi fakturę VAT, przy zwolnionej stawce VAT. Faktura płatna w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia.

4.       W przypadku zwłoki w zapłacie, Sprzedający będzie naliczał ustawowe odsetki za zwłokę.

§ 3

1.       Kupujący oświadcza, iż znane są mu parametry i stan techniczny przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 oraz, że nie wnosi żadnych do nich zastrzeżeń.

2.       W momencie wydania przedmiotu umowy Kupującemu, na Kupującego przechodzi ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy.

3.       Sprzedający zapewnia Kupującego, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych.

§ 4

Odebranie rzeczy będącej przedmiotem niniejszej umowy należy do obowiązków Kupującego,

w tym sposób opakowania, transportu i ewentualnego ubezpieczenia.

§ 5

Sprzedający obowiązany jest przed zwarciem umowy do udzielenia Kupującemu potrzebnych wyjaśnień, a w szczególności do:

1)      zapoznania się ze stanem technicznym i zademonstrowania działania aparatury medycznej (przed demontażem, to jest do dnia ………… 2018 roku);

2)      zapoznania Kupującego z dokumentacją aparatury medycznej, w tym z protokołami

z audytów klinicznych i przeglądów technicznych, dokumentacją zakupu itd.

§ 6

Sprzedający jest zobowiązany do wydania Kupującemu wraz z przedmiotem umowy, o którym mowa  w § 1 niniejszej umowy:

1)      instrukcje obsługi w języku polskim;

2)      inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy.

§ 7

Jeżeli Kupujący dopuszcza się zwłoki (powyżej 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy) z odebraniem zakupionego przedmiotu umowy Sprzedający może oddać przedmiot umowy na przechowanie na koszt Kupującego.

§ 8

Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć z niniejszej umowy, strony zobowiązują się zażegnać na drodze polubownej. W przeciwnym razie sądem właściwym do rozpatrywania spornych spraw będzie Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego z wyjątkiem:

1)      rękojmi za wady;

2)      roszczeń w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej:

3)      udzielenia gwarancji.

§ 10

Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

…………………………..                                                               ……………………….

             (Sprzedający)                                                                                                                           (Kupujący)

Oleśnica, dnia …….2018 r.

PROTOKÓŁ

ZDAWCZO – ODBIORCZY

Zgodnie z umową sprzedaży nr 2/2018 z dnia ……..2018 roku, w dniu ……… 2018 roku przekazano Kupującemu:

1)        ………………………………………………………………………………………. ,

2)        ………………………………………………………………………………………. ,

3)        ………………………………………………………………………………………. ,

4)        Itd.

KUPUJĄCY                                                                                                SPRZEDAJĄCY

………………                                                                                       ……………………….